Trio Manusardi ‎– Impresii din vacanță (seria Jazz nr. 10)

Disc Vinil » Trio Manusardi ‎– Impresii din vacanță (seria Jazz nr. 10)

Trio Manusardi ‎– Impresii din vacanță (seria Jazz nr. 10)

Artist (grup, formaţie etc.):
Trio Manusardi
Componenţă:
Guido Manusardi - pian electric (1, 3), pian (2, 4, 5, 6), Gibrgio Azzolini - contrabas (1, 2, 3, 4, 6), Tullio Depiscopo - baterie (1, 2, 3, 4, 6), Sergio Fanni - trompeta (5), formaţie de coarde (1, 2, 3, 4)
Categorie (gen):
jazz
Casa de discuri:
Electrecord
An:
1974
Cod casa de discuri:
STM-EDE 0944
Ţara:
Romania
Muzica (aranjamente):
Guido Manusardi (1,2, 3, 5, 6), Johnny Răducanu (4)
Asistenţa tehnică:
Foto: Nicolae Mihăilescu
Tiparul:
I.P. "Bucureștii-Noi"

250 lei

1 în stoc

Descriere

Născut in peisajul mirific al Chiavennei (1935), educat în spiritul mereu viu al muzicii clasice de profesoara Luigia Ceradini la Conservatorul din Milano, Guido Manusardi debutează la 15 ani în Elveţia ca interpret al concertelor şi sonatelor pentru pian, dar şi ca meşter in improvizaţii jazzistice. Urmează apoi o intensă activitate în Suedia (1960—1967), perioadă in care se dedică in exclusivitate muzicii de Jazz. Concerte, turnee, înregistrări, îl fac cunoscut şi în alte ţări europene.

Contactul său cu România s-a produs in 1967 si de atunci pînă azi Manusardi a devenit un element de bază in jazzul autohton.

Colaborări cu orchestra casei de discuri „Electrecord”, cu Radio-ul şi Televiziunea, in concerte sau înregistrări, ca interpret sau compozitor, l-au făcut pe Manusardi să ne îndrăgească ţara, să ne înveţe limba şi să cunoască in profunzime bogăţia folclorului nostru muzical, oferindu-ne o serie de compoziţii sau prelucrări p3 teme din melosul popular, care, alături de creaţiile de gen ale compozitorilor noştri, au contribuit la cristalizarea unui stil propriu, a unui limbaj românesc în trama cosmopolită a muzicii de Jazz.
Artistul işi continuă cariera internaţională, participînd la Festivaluri de Jazz (Sanremo 1967, Bologna, Padova, Milano, Pescara, Bergamo, Genova 1970—1971, Arenele din Verona, Ljubljana 1972, Ziirich 1973) sau colaborind in concerte şi turnee cu figuri prestigioase ale jazz-ului contemporan ca Joe Venuti, Art Farmer, Don Byas, Slide Hampton, Roy Eldrige, Dexter Cordon, Bobby Hackett, Albert Heath, Art Taylor.

Acest al treilea disc editat de „Electrecord” ilustrează cum nu se poate mai elocvent cele trei componente spirituale ale romanticului Guido Manusardi : dragostea de natură, respectul pentru rigoarea formei şi a ritmului, şi — ca frondă — bucuria provocată de libertatea improvizaţiei inventive.

Vădit emoţionat de frumuseţile peisajului nostru, după o plimbare prin munţi, Manusardi transfigurează în sonorităţi evocatoare murmurul izvoarelor, Valea Oltului, un drum prin ceaţă sau bucuria unei escapade la sfirşit de săptămină. Si iată că din această înşirare, am anticipat majoritatea titlurilor compoziţiilor proprii din acest disc.

Ca semn de omagiu prietenesc pentru virtuosul nostru basist şi compozitor Johnny Răducanu, Manusardi a pre¬luat şi piesa acestuia intitulată „Ţăndărică”, demonstrînd şi pe această cale interesul faţă de folclorul românesc.

Simţind mereu nevoia de a fi cit mai fidel emoţiei primare, Manusardi creează fiecărui tablou o atmosferă deosebită, fie prin folosirea pianului electric amplificai (Fender), fie prin intervenţia corzilor în background.

In afară de compozitor, la înregistrarea benzilor magnetice in Italia au mai participat Giorgio Azzolini — bass, Tullio Depiscopo — tobe, şi Sergio Fanni — trompetă, grup cu care Guido Manusardi a colaborat in diverse concerte şi festivaluri.

Această nouă contribuţie la difuzarea jazz-ului în cercuit cit mai largi reprezintă nu numai o încercare de a intro¬duce un anumit programatism in înlănţuirea ideilor muzicale, dar — şi acest lucru mi se pare mult mai important —, şi o demonstraţie elocventă de dezvoltare a principiilor tradiţionale pe linia unui modernism de cea mai bună calitate. Lipsa unei originalităţi de dragul originalităţii, păstrarea unui suflu emoţional nedisimulat, atracţia pentru construirea unor linii melodice solid susţinute din punct de vedere armonic, sînt calităţi indubitabil ce caracterizează aceste creaţii ale lui Guido Manusardi, atrăgîndu-ne atenţia că ne aflăm in prezenţa unui adevărat muzi¬cian, inventiv dar cu simţul măsurii, inspirat dar sub controlul unui meşteşug pe care-l posedă din plin, modern dar fără ostentaţie. Aceste calităţi, din ce in ce mai rar întîlnite azi — şi nu numai in lumea jazz-ului — fac din Manusardi unul dintre cei mai interesanţi creatori şi interpreţi de Jazz din Europa, iar iniţiativa editării acestui disc nu face decît să marcheze drumul mereu ascendent al celui ce se va bucura imens dacă „Impresii din vacanţă” va găsi un larg răsunet în rîndul tuturor ce iubesc cu adevărat, adevăratul Jazz.

Born in the beautiful landscape of Chiavenna (1935), by professor Luigia Ceradini at the Conservatory in educated in the always lively spirit of classical music Milan, Guido Manusaidi made his debut in Switzerland, at the age of 15, with piano concertos and sonatas, but also with Jazz improvisations. Later on, he had an intense activity in Sweden (1960—1967), a period during which he entirely devoted himself to Jazz music. His concerts, tours and recordings made him known in other European countries too.
His first contact with România was in 1967, and since then Manusardi has become a basic element in Romanian Jazz. His collaborations with the „Electrecord” Recording Company, with the Radio and Television, either in concerts given or recordings made, as interpreter or composer, have made Manusardi Iove our country, learn our language and get to know thoroughly the richness of our musical folklore. A series of his compositions or arrangements on folk the-mes have contributed — together with our composers’ works in this genre — to the creation of a style with u Romanian expression in the cosmopolitan world of Jazz music.

The artist continued his international career, playing at Jazz Festivals (Sanremo 1967, Bologne, Padova, Pescara, Bergamo, Genova 1970—1971, the Arenas in Verona, Ljubljana 1972, Zurich 1973) or collaborating in concerts and various tours with famous contemporary Jazz artists such as Joe Venuti, Art Farmer, Don Byas, Slidc Hampton, Roy Eldrige, Dexter Gordon, Bobby Hackett, Albert Hsath, Art Taylor.
This third record released by „Electrecord” most eloquently illustrates the three spiritual traits of the romantic Guido Manusardi : his Iove of nature, his respect fo.r the rigorous form and rhythm, and-the joy caused by free inventive improvisation.

Really impressed by the beauty of our landscape, by a walk in the mountains, Manusardi evokes, in his compositions, the murmur of springs, the Olt Valley, a misty road or the joy of a weekend escapade. Mentioning all this W3 have anticipated the titles of his compositions recorded on this disc.
As a friendly gesture for the Romanian bassplayer and composer Johnny Răducanu, Manusardi has taken over: also his composition entitled „Ţăndărică”, showing, on this way as well, his interest in the Romanian folklor. Always feeling the need to be as faithful as possible to the first emotion, Manusardi creates each time a special atmosphere, either by us.ing the amplified electric piano (Fender) or by using the strings in the background.

Besides the composer himself, present at the recording of the magnetic tapes in Italy were Giorgio Azzolini — bass, Tullio Depiscopo — drums and Sergio Fanni — trumpet, a group with which Guido Manusardi has played in various concerts and festivals.

This new contribution to the spreading of Jazz to ever larger audiences represents not only an attempt to introduce a certain programme in linking together the musical ideas, but — and this seems to me much more important — an eloquent demonstration of the development of the traditional principles according to a modernism of the highest quality. The lack of an originality for the sake of originality, the preservation of an emotional nondissimulated breath, the attraction for creating melo¬dic lines sol-idly supported from a harmonic point of view, are undoubtedly the qualities which characterize Guido Manusardi’s compositions, making us realize that he is a true artist, with inventiveness, but also with the sense of measure, inspired but under the control of a profession he fully masters, modern but without ostentation. This qualities very rarely met today — and this not only in the world of Jazz — make of Manusardi one of th3 most interesting composers and Jazz interpreters in Europe. The release of this record marks therefore the ever ascending. road of a musician who will be most pleased to know that his „Holiday Impressions” have found a large echo among all those who really love true jazz.

playlist

1. MURMURUL IZVOARELOR
2. VALEA OLTULUI
3. CANYON
4. ŢĂNDĂRICĂ
5. PRIN CEAŢĂ
6. SFÎRŞIT DE SĂPTĂMÂNĂ

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Trio Manusardi ‎– Impresii din vacanță (seria Jazz nr. 10)”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *