Tudor Gheorghe – CÎNTECE DE DRAGOSTE, DE ŢARĂ…

Disc Vinil » Tudor Gheorghe – CÎNTECE DE DRAGOSTE, DE ŢARĂ…

Tudor Gheorghe – CÎNTECE DE DRAGOSTE, DE ŢARĂ…

Artist (grup, formaţie etc.):
Tudor Gheorghe
Categorie (gen):
Rock, Folk, World & Country , Folk Rock
Casa de discuri:
Electrecord
An:
1975
Cod casa de discuri:
ST-EDE 01498
Ţara:
Romania
Muzica (aranjamente):
voce şi chitară : Tudor Gheorghe
Versuri (texte):
vezi playlist-ul
Maestru(i) de sunet:
Theodor Negrescu
Asistenţa tehnică:
note de Romulus Vulpescu
Grafica:
Emil Chendea

121 lei

Stoc epuizat

Descriere

Tudor Gheorghe, actor la „Naţionalul” craiovean -prieten scump, despre care-am scris în atîtea rînduri – nu este un cîntâreţ. Cel puţin, nu în înţelesul obişnuit al cuvîntulul. N-aş putea nici măcar spune că este mai mult (sau mai puţin) decît atîta. Este altceva. Altceva chiar şi decît un interpret ; sau decît un compo­zitor ; altceva chiar decît un poet. Este cîte ceva din toate astea: un amestec superior şi unic, în care, potrivit unei chimii tainice, elementele componente – în proporţii necu­noscute, poate, chiar şi lui – participă la naşterea unui fapt de artă irepetabilă a cărei formulă e pecetluită de mister, un fapt în care muzica şi poezia altora, muzica şi poezia lui, deşi prezente permanent, nu-i mai aparţin, ci devin ale noastre, ale celor pentru care clipa lui de har a stîrnit reacţia şi actul de spirit. Este un creator de cîntec, de cîntec în sensul originar, străvechi, al cuvîntului: poezie cîntată şi cantabilă, aşa cum primii barzi populari şi cei dintîi rapsozi (anonimi şi astăzi) ai omenirii au dăruit-o semenilor.

Acest lucru delicat şi preţios a fost înţeles de Casa de discuri „Electrecord”, care – generoasă cu muzica şi cu poezia şi dornică de-a oferi iubitorilor de frumos cît mai variate şi mai strălucite exemple de spiritualitate artistică românească – şi-a făcut o datorie de onoare editînd un prim disc, Viaţa lumii, dintr-o serie pe care-o sper fructuoasă – disc înmănunchind, ca şi acesta, o selecţie de piese admirabile din poezia cultă, clasică şi contemporană, românească, piese compuse şi interpretate de Tudor Gheorghe.

Căci Tudor Gheorghe este şi compozitor (ca privighe­toarea, care ignoră matematica bemolilor), dar şi interpret (precum ciocîrlia, care se dispensează de partitură); scrie şi poezie (dar nu ca un diletant,- ci asemeni unui aed sensibil), dar nu-şi recită numai versurile proprii, ci şi pe-ale altora (nu însă rece-profesional); culege folclor (cu grijă erudită), dar îl şi prelucrează (cu măsură şi cu simţ negreşit al rafinamentului)…

Poate pentru că arta lui vine din nişte rădăcini ţărăneşti primordiale, din incantaţiile pe care – după cum îmi place să-mi imaginez – le doineau străbunii: cutare sau cutare bard anonim. Rapsodul cu nume neştiut, dar cu identitate certă: poporul.

L-am auzit o dată pe Tudor Gheorghe restituind m dar firii un cîntec de laudă pămîntului şi ursitoarelor din bătrîni, care l-au înzestrat. L-am văzut îngenunchind într-un vast amfiteatru natural, străjuit de stejari, păzit de pietre albe, cîntînd gloria patriei pe-un picior de plai care devenea simbol al întregii ţări. Pentru prima oară, glasul lui biruia şi fizic geografia şi se ducea departe, parcă pînă la hotarele de neştirbit ale României şi-ale sentimentelor noastre, ecourile pe care le aducea de pe unde sunase în inimi sporind intensitatea vibrantului imn şi aburind privirea cu lacrima emoţiei. E printre puţinele-n lume glasuri de-atîta forţă artistică şi de-atîta elevată frumuseţe. Românească.

Pe trunchiul ăsta dur şi statornic, vînos şi veşnic, al melos-ului şi-al poesis-ului popular (melodie şi vers pe care le numim folclor), s-a altoit mlădiţa vie şi vivace a unui spirit contemporan şi proaspăt, de intelectual artist, adorînd poezia confraţilor de creaţie, dedicîndu-se ţelului nobil de-a o răspîndi.

Am adăugat cîndva numelui său-o definiţie: poetul poeţilor. Editorul celei mai originale antologii de poezie: poezia-cîntec.

El este trimisul nostru, al fiecăruia dintre cei care scriem pentru semeni, este vestitorul poeziei, cel care duce – de la fiecare dintre noi fiecăruia dintre noi – metafora de lumină ce-i este hărăzită.

Pentru acest temei – şi pentru altele – el este poetul nostru, al poeţilor, el este poetul nostru, al iubitorilor de poezie el este poetul nostru, al tuturor semenilor de-aici, pentru care cîntecul şi versul acestui pămînt românesc sunt pîinea şi apa zilnică a minţii şi-a sufletului.

Dar numai dragostea inimilor noastre ar fi o prea măruntă răsplată pentru darurile pe care ni le-aduce. l se cuvine, mai cu seamă, luarea-aminte : demna stră¬duinţă de-a-l înţelege. Pentru ca, înţelegîndu-l, să ne-nţe-legem mai bine — între noi şi pe noi.
Poetul-poeţilor – pentru cei care-l cunosc şi care, cunoscîndu-l, recunoscîndu-i adică arta, îl iubesc — este un simbol : numele lui definit are dreptul să-nceapă a luneca în uitare. Poate reintra în anonimatul zeiesc al folclorului. Topit în definiţie, iată-l un nume comun, ca rîul şi ca dragostea, ca sapa şi ca soarele, ca iarba şi ca moartea : tudor gheorghe – poezia-cîntec.

ROMULUS VULPESCU

 

Tudor Gheorghe, comédien du Théâtre National de Craiova – ami cher, sur lequel j’ai écrit tant de fois – n’est pas un chanteur. Du moins, pas dans l’acception courante du mot. Je ne pourrais même pas dire s’il est plus (ou moins) que cela. Il est autre chose. Autre chose. même qu’un interprète ; ou qu’un compositeur; autre chose même qu’un poète. Il est quelque chose de tous ceux-ci, un amalgame supérieur et unique où, grâce à une chimie secrète, les éléments composants — en proportions inconnues à lui-même, peut-être – participent à la naissance d’un fait d’art irrépétable, dont la formule porte le sceau du mystère, un fait où la musique et la poésie des autres, aussi bien sa musique et sa poésie à lui, quolque sans cesse présentes, ne lui appartiennent plus, mais elles nous reviennent à nous ceux pour lesquels son moment de grâce a suscité la réaction et l’acte d’esprit. C’est un créateur de chanson, de chanson dans le sens originel, ancien, du mot: poésie chantée et à chanter, telle que les premiers poètes populaires et les premiers rhapsodes (anonymes aujourd’hui encore) du monde l’ont donnée à leurs semblables.

Cette chose délicate et précieuse a été comprise par la Maison de disques „Electrecord”, qui — généreuse avec la musique et avec la poésie et voulant offrir aux amateurs de beauté des exemples, des plus variés et des plus brillants, de spiritualité artistique roumaine — s’est fait un devoir d’honneur en éditant un. premier disque, la Vie du monde, le premier d’une série que j’espère fructueuse, disque réunissant, de même que celui-ci, une sélection de pièces admirables de la poésie roumaine, classique et contemporaine, pièces composées et interprétées par Tudor Gheorghe.
Car Tudor Gheorghe est également compositeur (comme le rossignol, qui ignore la mathématique des bémols) et interprète (de même que l’alouette, qui se dispense de partition) ; il écrit également de la poésie (pas comme un dilettante, mais tel un aède sensible) et il ne récite pas seulement ses propres vers, mais aussi ceux des autres (mais pas d’une façon professionnellement froide) ; il recueille du folklore (avec un soin érudit) et l’arrange aussi (avec mesure et avec un sens infaillible du raffinement).
C’est une espèce rare, répandant tout autour un parfum inédit, peu courant dans notre paysage lyrique – musical et poétique. Peut-être parce que son art vient des racines paysannes primordiales, des incantations que — comme j’aime l’imaginer — chantaient nos ancêtres : tel ou tel aède anonyme. Le rhapsode au nom inconnu, mais à identité certaine : le peuple.
J’ai entendu une fois Tudor Gheorghe restituer à la nature un chant de louange à la terre et aux fées des temps jadis qui lui firent don de leur grâce. Je l’ai vu s’agenouiller dans un vaste amphithéâtre naturel, gardé par des chênes et par des roches blanches, chantant la gloire de la patrie sur un lopin de terre qui devenait le symbole de tout le pays. Pour la première fois, sa voix vainquait même physiquement la géographie et portait loin, on aurait dit jusqu’aux inaliénables frontières de la Roumanie et de nos sentiments, les échos qu’elle apportait de partout ou elle avait résonné dans les coeurs augmentant l’intensité du vibrant hymne et brouillant le regard avec la larme de l’émotion. Dans le monde, il compte parmi les peu nombreuses voix ayant tant de force artistique et tant de haute beauté. Roumaines.
Sur ce tronc dur et constant, vigoureux et éternel, du mélos et du poésis populaires (mélodie et vers qu’on appelle folklore), s’est greffée la branche vive et vivace d’un esprit contemporain et frais, d’intellectuel artiste, adorant la poésie de ses confrères, se dédiant au noble but de la répandre.
Une fois, j’ai ajouté à son nom une définition : le poète des poètes. L’éditeur de la plus originale anthologie de poésie : la poésie-chanson.
II est l’ambassadeur de chacun de nous ceux qui écrivons pour nos semblables, il est le héraut de la poésie, celui qui porte — de chacun de nous à chacun de nous – la métaphore de lumière qui lui est destinée.
C’est pour cette raison — et pour d’autres encore — qu’il est notre poète à nous, des amoureux de la poésie, il est le poète de tous ses semblabes de chez nous, pour lesquels la chanson et le vers de cette terre roumaine sont le pain et l’eau quotidiens1 de la pensée et de llâme.
Mais l’affection seule de nos coeurs serait une mince récompense pour les dons qu’il nous offre. Il mérite surtout notre attention : le digne effort de le comprendre Pour que, en le comprenant, nous nous comprenions mieux -entre nous et nous-mêmes.
Le poète des poètes — pour ceux qui le connaissent et qui, le connaissant, c’est-à-dire reconnaissant son art, l’aiment — est un symbole : son nom défini s’est acquis le droit de commencer à s’effacer dans l’oubli. Fondu dans sa définition, le voilà nom commun, tel la rivière et l’amour, tel la bêche et le soleil, tel l’herbe et la mort : tudor gheorghe — la poésie-chanson.

playlist

1. DANS (Nicolae Labiş)
2. LIED (Al. O. Teodoreanu)
3. UMBRA PLOPILOR (Ion Horea)
4. VALTUL ROZELOR (Al. Macedonski)
5. CÎNTEC VECHI (T. Robeanu)
6. ÎN FIECARE ZI (Romulus Vulpescu)
7. CÎNTEC (George Coşbuc)
8. CÎNTEC OLTENESC (Virgil Carianopol)
9. DESTIN (Dumitru Popescu)
10. URSUL ROMÂNESC (Mihai Beniuc)
11. RÎURI (Adrian Păunescu)
12. CÎNTECUL STREINĂTĂŢII (George Creţeanu)
13. ŢARA MEA (Ioan Neniţescu)

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Tudor Gheorghe – CÎNTECE DE DRAGOSTE, DE ŢARĂ…”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *