Brahms – Piano concerto nr. 2

Disc Vinil » Brahms – Piano concerto nr. 2

Brahms – Piano concerto nr. 2

Artist (grup, formaţie etc.):
Johannes Brahms
Componenţă:
solist: Artur Rubinstein - pian (piano, klavir)
Categorie (gen):
muzică simfonică, muzică clasică
Orchestra(e):
LONDON SYMPHONY ORCHESTRA (LONDYNSKY SYMFONICKY ORCHESTR)
Dirijor:
CONDUCTOR (RlDl): ALBERT COATES
Casa de discuri:
Supraphon
An:
1980
Ţara:
Cehoslovacia (CZECHOSLOVAKIA)
Transpunere pe disc:
Historical Recording Transcribed by Frantisek Burda in June, 1980, at the Prague LUCERNA Supraphon Studio
Grafica:
Cover design © Josef Zich & Ivanka Zichovâ 1980 Cover photo © Jovan Dezort 1980 Sleeve-note © Zdenek Nouza 1980

181 lei

1 în stoc

Descriere

In interpretarea de exceptia a marelui pianist Artur Rubinstein si a orchestrei simfonice londoneze !

 

Pianist Artur Rubinstein has reaped sensational successes on concert stages throughout the world for almost eight decades. A native of todz in Poland (born 28 January, 1887), he studied mostly in Berlin, and has been resident mostly in the USA. When less than twelve years old, he already played in Berlin one of Mo-zart’s piano concertos under the famous violinist and conductor Joseph Joachim. Rubinstein studied not only piano playing (his teacher was Heinrich Barth, himself a pupil of the great romantic virtuosos Liszt, Bulow and Tausig), but also composition. For Ru­binstein, listening to Wladimir Horowitz was an excepţional experi-ence and a strong artistic stimulus. Rubinstein won a prominent place among the world’s greatest pianists by his performance of compositions by Beethoven, Chopin and Brahms, but also of works by composers of the first half of the 20th century. At eighty, as sprightly a performer as ever, he was still able to carry the full load of one hundred concerts a year. At triat time, he was enthusiastic-ally welcomed by the Prague audience which heard him play unfor-gettably, among other works, at the 1966 Prague Spring Music Fes­tival, Brahms’ Piano Concerto No. 2. Only after turning ninety did Rubinstein stop playing in public.

AII instrumental concertos by Johannes Brahms (1833-1897), whose reception by the public and the performers was by no means universally favourable in the composer’s lifetime, have by now become indispensable items of the repertoire of practically all great soloists. Brahms composed four instrumental concertos. The first, Piano Concerto No. 1 in D minor, Op. 15, a work of many years, completed in 1857, was also the composer’s first great or­chestral effort; in view of the composer’s youth, one is astonished by the maturity of the music, and the already typically Brahmsian traits. The Concerto for Violin and Orchestra, Op. 77, was written 21 years later (1878), shortly after Brahms’ second symphony. At that time, Brahms also produced his first sketches for the Piano Concerto in B flat major, but failed to continue to work on them, and returned to them only in the spring of 1881, when – stimulat-ed by the rich experience of his Italian tour – wrote the score of the entire work within a matter of a few weeks. Brahms’ last instru­mental concerto (and also his last orchestral work) is his Concerto for Violin, Cello and Orchestra, Op. 102, completed in 1887. The principal common features of all those works, composed over a period of more than thirty years, include the weighty symphonic impact of the music, and — in that context – the important role accorded to the orchestra as the soloist’s partner, not merely the accompanist. The concertante virtuoso aspect is certainly not weaker, but it is made a part of the monumental stream of music. The Piano Concerto No. 2 is also symphonic in character by virtue of its four-movement structure, highly unusual in the tradiţional in­strumental concertos of the time; incidentally, Brahms originally planned his violin concerto as a four-movement work, but later found the three-movement structure mbre convenient. Brahms himself was the first performer of the solo parts of the two piano concertos. The Piano Concerto No. 2 was premiered in Budapest on 9 November, 1881, after its private first performance at Mei-ningen Castle. Pianist Hans von Biilow, who conducted the Mei-ningen orchestra, hâd shortly before offered Brahms the opportu-nity to test properly the orchestral sound of his new works at the Meinigen orchestra’s rehearsals, and the B flat major Piano Concerto was the first work which Brahms put, gratefully, to that test. Biilow’s comment (in his letter to Hermann Wolff) was: „His new piano concerto is first-rate, sounds wonderfully – and moreover, he plays it with inimitable beauty – clearly, with precision, and ful-ly…” Brahms found his performing experience a great asset in his composing for the piano (although in the later years he played no-thing but his own works). He wrote on this to Clara Schumann (in 1888): „After all, it is one thing to write for instruments which one has only incidentally in mind, which one only perceives by the brain – and another thing to write for an instrument which one knows through arid through, as l know the piano, with which l know abso-lutely what l write and why l write this or that.” Brahms dedicated his Piano Concerto in B flat major, Op. 83, to Eduard Marxsen, his former Hamburg teacher of piano playing and composition.

Temef osm desetileti sklizel na koncertnich podiich celeho sveta senzacni uspechy klavirista Artur Rubinstein. Rodâk z polske Lod-ze (naroz. 28.1. 1887), studoval hlavne v Berline, pobyvâ vetsinou v USA. Sotva dvanâctilety hrâl jiz v Berline pod taktovkou slavneho houslisty a dirigenta Josepha Joachima jeden z Mozartovych kla-virnich koncertu. Krome klaviru (kde byl jeho ucitelem Heinrich Barth, sâm zâk velkych romantickych virtuosu Liszta, Biilowa a Tausiga) studoval Rubinstein i kompozici. Mimofâdnym zâzitkem a zâvaznym umeleckym impulsem byl pro neho poslech hry Wladi-mira Horowitze. Jako interpret del Beethovenovych, Chopinovych i Brahmsovych, ale i del soudobych skladatelu prvni poloviny 20. stoleti si Rubinstein vydobyl pfedni mişto mezi nejvetsimi sve-tovymi klaviristy. Jeste jako osmdesâtilety vydrzel v neochabujici kvaiite vykonu plnou zâtez kolem sta koncertu rocne. V te dobe mu melo pfilezitost nadsene tleskat i prazske obecenstvo, kdyz na fe-stivalu Prazske jaro 1966 hrâl nezapomenutelne mimo jine prâve Brahmsuv II. klavirni koncert. Teprve po svych devadesâtinâch za-nechal vefejne koncertni cinnosti.

Vsechny nâstrojove koncerty Johannesa Brahmse (1833-1897), pfijimane ve sve dobe obecenstvem i vykonnymi umelci ne vzdy s plnym pochopenim, patfi dnes nesporne k zâkladnimu repertoâru snad kazdeho velkeho solisty. Brahms vytvofil ctyfi. Prvni z nich, klavirni koncert d moli op. 15, dokonceny po nekolikaletem iisili r. 1857, byl zâroveh prvni velkou Brahmsovou orchestralni sklad-bou; pfi skladatelove mlâdi pfekvapuje zralost a jiz typicky Brah-msovsky raz tohoto dila. Dalsi skladba v teto fade, koncert pro housle a orchestr op. 77, vznikl az o 21 let pozdeji (1878), nedlouho po skladatelove II. symfonii. Z teze doby se datuji i prvni skici ke klavirnimu koncertu B dur, ktere vsak prozatim zustaly lezet a Brahms se k nim vrâtil az na jafe 1881, kdy pin dojmu z cesty po Itâlii behem nekolika tydnii vypracoval partituru celeho dila. Po-slednim Brahmsovym instrumentâlnim koncertem (a soucasne je­ho posledni orchestralni skladbou) je koncert pro housle, violoncel-lo a orchestr op. 102, dokonceny r. 1887. Vsechna tato dila, vzniklâ v casovem rozmezi vice nez tficeti let, se vyznacuji pfedevsim sym-fonickou zâvaznosti hudby a v souvislosti s tim i vyznamnou roii, kterâ v nich pfipadâ orchestru jako partneru, nikoliv pouhemu do-provazeci solisty. Koncertantni, virtuozni strânka v nich rozhodne neni oslabena, je vsak soucâsti velkolepeho hudebniho proudu. Druhy klavirni koncert se pfiblizuje charakteru symfonie i svou ctyf-vetou stavbou, kterâ u tradicnich nâstrojovych koncertu byla zcela neobvyklâ; ostatne uz Brahmsuv houslovy koncert mei mit puvod-ne ctyfi vety, nakonec se vsak skladatel u neho vrâtil k tfivete stav-be. Prvnim interpretem soloveho partu obou klavirnich koncertu byl sâm skladatel. Premiera II. klavirniho koncertu se konala v Bu-dapesti 9.11.1881, kdyz pfed tim bylo dilo (zatim nevefejne) prove-deno na zâmku v Meiningenu. Dirigent tamniho prosluleho orche­stru, klavirista Hans v. Biilow nedlouho pfed tim skladateli nabidl, ze si muze vypracovâni orchestrâlniho zvuku svych novych del du-kladne ovefovat na zkouskâch meiningenskeho orchestru; klavirni koncert B dur byl prvnim dilem, u nehoz Brahms Biilowovy nabidky vdecne vyuzil. A Bulowuv nâzor znel (v dopise H. Wolffovi): „Jeho novy klavirni koncert je nejprvofadejsiho radu, zni bâjecne, a Brahms jej hraje nenapodobitelne krâsne – jasne, precizne i pi­ne …” Zkusenosti vykonneho umelce (i kdyz Brahms v pozdejsich letech hrâl jako klavirista uz jen svâ vlastni dila) pfisly pak Mistrovi prâve pfi kompozici klavirnich del velmi vhod. Sâm o tom pişe Klâ-fe Schumannove (1888): „Je to pfece jen neco jineho, psât pro nâ-stroje, jejichz raz mâ clovek jen tak pfiblizne v hlave, ktere slysi v duchu – anebo psât pro nâstroj, ktery znâ tak naveskrz dukladne jako jâ klavir, kde pfesne vim, co pişi a proc to tak a tak pişi.” Kla­virni koncert B dur op. 83 venoval Brahms svemu nekdejsimu ham-burskemu uciteli klaviru i kompozice Eduardu Marxsenovi.

Fast acht Jahrzehnte lang erntete der Pianist Artur Rubinstein Riesenerfolge auf den Konzertpodien der ganzen Welt. Der aus dem polnischen todz gebiirtige Kunstler (geb. am 28. Januar 1887) studierte hauptsăchlich in Berlin, hielt sich meistens in den USA auf. Kaum zwolf Jahre alt spielte er schon in Berlin unter der Stab-fiihrung des beruhmten Violinisten und Dirigenten Joseph Joa­chim ein Klavierkonzert von Mozart. AulSer dem Klavierspiel (wo sein Lehrer Heinrich Barth war, selbst Schuler der groSen romanti-schen Virtuosen Liszt, Biilow und Tausig) studierte Rubinstein auch Komposition. Zu einem auBerordentlichen Erlebnis und ge-wichtigen Kunstimpuls wurde ihm das Anhoren von Wladimir Ho­rowitz’ Spiel. Als Interpret der Werke von Beethoven, Chopin und Brahms, aber auch der Werke zeitgenossischer Komponisten der ersten Hălfte des 20. Jahrhunderts errang Rubinstein eine vorran-gige Stelle unter den groBten Pianisten der Welt. Noch mit seinen achtzig Jahren war er imstande, eine Last von etwa hundert Kon-zerten im Jahr bei unverănderter Leistungsqualităt zu tragen. Zu dieser Zeit hatte auch das Prager Publikum die Gelegenheit, ihm begeisterten Applaus zu spenden, als er auf dem Musikfestival Prager Fruhling 1966 u. a. eben das Klavierkonzert Nr. 2 von Brahms unvergeSlich ausfiihrte. Erst nach seinem neunzigsten Ge-burtstag gab er die offentliche Konzerttătigkeit auf.

Alle Instrumentalkonzerte von Johannes Brahms (1833-1897), die seinerzeit weder vom Publikum noch von den ausiibenden Kiinstlern mit vollem Verstăndnis entgegengenommen wurden, gehoren heute zum Grundrepertoire fast eines jeden Solisten. Brahms hatte deren vier geschaffen. Das erste davon, das nach mehrjăhrigen Bemiihungen 1857 beendete Klavierkonzert d-moll op. 15 war zugleich die erste groBe Orchesterkomposition von Brahms; trotz der Jugend des Komponisten uberrascht die Reife und der schon typisch Brahmssche Charakter des Werkes. Eine weitere Komposition in dieser Reihe, das Konzert fur Violine und Orchester op. 77, entstand erst 21 Jahre spâter (1878), kurz nach der zweiten Sinfonie des Meisters. Aus derselben Zeit datieren auch die ersten Skizzen zum Klavierkonzert B-dur, die jedoch vor-lăufig unverarbeitet blieben und von Brahms erst im Fruhling 1881 wiederum aufgegriffen wurden, wo er voller Eindriicke von seiner Italienreise die Partitur des ganzen Werkes innerhalb von einigen Wochen ausarbeitete. Brahms’ letztes Instrumentalkonzert (und zugleich seine letzte Orchesterkomposition) ist das Konzert fur Violine, Violoncello und Orchester op. 102, das 1887 beendet wur­de. All diese in einer Zeitspanne von mehr als dreiBig Jahren ent-standenen Werke zeichnen sich durch ihre sinfonische Gewichtig-keit und im Zusammenhang darnit durch die bedeutende Rolle aus, die dem Orchester als Partner, nicht nur als Begleiter des Solisten zukommt. Die konzertante, virtuose Seite ist in ihnen keinesfalls geschwâcht, sondern zu einem Bestandteil des groSartigen Musik-stroms dieser Werke geworden. Das Klavierkonzert Nr. 2 năhert sich dem Charakter einer Sinfonie auch durch seinen viersâtzigen Bau, der bei traditionsgebundenen Instrumentalkonzerten ganz un-iiblich war; iibrigens schon das Violinkonzert solite urspriinglich aus vier Sâtzen bestehen, der Komponist wendete sich jedoch zum SchluB der dreisătzigen Struktur zu. Der erste Interpret des Solo-parts beider Klavierkonzerte war der Komponist selbst. Die Urauf-fuhrung des Klavierkonzertes Nr. 2 fand in Budapest am 9. Novem­ber 1881 statt, nachdem das Werk (vorlâufig privat) auf dem SchloB in Meiningen aufgefuhrt worden war. Hans von Biilow, Pia­nist und Dirigent des dortigen beruhmten Orchesters, hatte dem Komponisten kurz vorher angeboten, er konnte wăhrend der Pro-ben des Orchesters von Meiningen seine neuen Werke auf ihren orchestralen Klang grundlich priifen; das Klavierkonzert B-dur war das erste Werk, bei dem Brahms auf Bulows Angebot dankbar ein-ging. Und Biilow meinte daruber (in einem Brief an Hermann Wolff): „Sein neues Clavierconcert ist aller aller ersten Ranges, klingt wundervoll – NB er spielt’s unnachahmlich schon – mit ei­ner Klarheit, Prâzision und Fulle…” Die Erfahrungen eines aus­iibenden Kiinstlers kamen dem Meister gerade beim Komponieren von Klavierwerken sehr gelegen (auch wenn Brahms in den folgen-den Jahren nur noch eigene Werke spielte). Selbst schreibt er da­ruber an Clara Schumann (1888): „Es ist doch was anderes, fur In­strumente zu schreiben, deren Art mân nur so beilâufig im Kopf hat, die mân nur im Geist hort – oder fur ein Instrument zu schrei­ben, das mân durch und durch kennt, wie ich das Klavier, wo ich durchaus weiS, was ich schreibe und warum ich so und so schrei-be.” Das Klavierkonzert B-dur op. 83 widmete Brahms seinem ehe-maligen Hamburger Klavier- und Kompositionslehrer Eduard Marxsen.

Pendant presque huit decennies, le pianiste Artur Rubinstein remportait des succes formidables sur Ies podiums de concert du monde entier. Originaire de todz en Pologne (ou ii est ne le 28 jan-vier 1887) et ayant fait şes etudes surtout â Berlin, ii s’est installe finalement aux Etats-Unis pour y sejourner pendant la plupart du temps. Age â peine de 12 ans, ii a joue â Berlin – sous la baguette de Joseph Joachim, violoniste et chef d’orchestre renomme – un des concertos pour piano de Mozart. A part le piano (son profes-seur etait Heinrich Barth, eleve des grands virtuoses romantiques Liszt, Bulow et Tausig), Rubinstein a etudie aussi la composition. II a ete extremement impressionne par le jeu de Wladimir Horowitz agissant sur lui comme une importante inspiration artistique. En tant qu’interprete des compositions de Beethoven, de Chopin et de Brahms ainsi que des oeuvres des compositeurs de lai eremoitie du XXe siecle, Rubinstein s’est assure une des premieres places parmi Ies plus grands pianistes du monde. Octogenaire, ii a sup-porte encore – sans que la perfection de son jeu en soit atteinte – l’entiere charge d’une centaine de concerts par annee. A cette epoque-lâ, le public pragois aussi avait la possibilite d’applaudir, au festival Printemps de Prague 1966, son interpretation inoublia-ble entre autres du Concerto pour piano n° 2 de Brahms. C’est seu-lement apres avoir atteint l’âge de 90_ans qu’il a abandonne şes ac-tivites concertantes publiques.

 

Tous Ies concertos instrumentaux de Johannes Brahms (1833-1897) qui; â leur epoque, n’etaient pas toujours acceptes par le public et par Ies interpretes avec une pleine comprehension, ont aujourd’hui leur place incontestable dans le repertoire de base peut-etre de tous Ies grands solistes. Brahms a compose quatre concertos de ce genre. Le premier  d’entre eux, Concerto pour piano en re mineur, op. 15, acheve apres des efforts de plusieurs an-nees en 1857, a ete aussi la premiere grande oeuvre orchestrale de Brahms; compte tenu de la jeunesse de son auteur, cette compo­sition surprend par sa maturite et par le caractere deja typique brahmsien. L’autre composition de cette serie, Concerto pour vio-lon et orchestre, op. 77, est nee seulement 21 ans plus tard (en 1878), peu apres la deuxieme symphonie du compositeur. De la mame epoque datent aussi Ies premieres esquisses du Concerto pour piano en si bemol majeur, restees neanmoins pour un certain temps inachevees. Brahms n’y est revenu qu’au printemps 1881 oii ii a fait pendant quelques semaines, etant encore plein d’impres-sions de son voyage en Italie, la partition de l’oBuvre tout entiere. Le dernier concerto instrumental de Brahms (et en mame temps sa derniere composition orchestrale), c’est son Concerto pour violon, violoncelle et orchestre, op. 102, acheve en 1887. Toutes ces oeuvres, nees durant une periode de plus de trente ans, se distin-guent notamment par le caractere symphonique de la musique et, en relation avec cela, par le role important qui y est attribue â l’or-chestre en tant que partenaire et non seulement simple accompa-gnateur du soliste. Le cote concertant, virtuose, n’y est certaine-ment pas affaibli, mais fait pârtie d’un deroulement magnifique de la musique. Le Concerto pour piano n° 2 s’approche du genre sym­phonique meme par sa structure â quatre mouvements qui, dans Ies concertos instrumentaux traditionnels, etait tout â fait inhabi-tuelle; d’ailleurs, c’est deja le concerto pour violon de Brahms qui, originairement, devait avoir quatre mouvements mais, finalement, le compositeur est revenu â ia structure de trois mouvements. Le compositeur lui-meme a ete le premier interprete de la pârtie solo des deux concertos pour piano. La premiere du Concerto pour pia­no n° 2 a eu lieu le 9 novembre 1881 â Budapest. Avânt la premiere, cette ceuvre a ete jouee (â un concert non public) au château de Meiningen. Peu auparavant, le chef de l’orchestre renomme de Meiningen, le pianiste Hans von Bulow, a propose au compositeur d’examiner â fond le son orchestral de şes nouvelles ceuvres aux repetitions de l’orchestre de Meiningen; le Concerto pour piano en si bemol majeur a ete la premiere composition pour laquelle Brahms a profite avec reconnaissance de l’offre de Biilow. Et Bu­low s’est prononce sur cette oeuvre (dans sa lettre adressee â Her­mann Wolff): «Son nouveau concerto pour piano est des plus re-marquables, ii sonne merveilleusement et Brahms le joue avec une beaute inimitable – avec une clarte, precision et plenitude…» Leş experiences d’interprete (bien que plus tard, Brahms a joue comme pianiste seulement şes propres ceuvres) ont ete tres utiles au Maître justement pendant la composition des ouvrages pour piano. II en ecrit lui-meme â Clara Schumann (en 1888): «C’est donc une autre chose que d’ecrire pour des instruments dont on ne connaît le caractere qu’approximativement, que l’on n’entend qu’en pensee – ou d’ecrire pour un instrument que l’on connaît â fond comme moi, je connais le piano oii je sais precisement ce que j’ecris et pourquoi je l’ecris d’une maniere ou de l’autre.» Brahms a dedie son Concerto pour piano en si bemol majeur, op. 83, â Eduard Marxsen, son professeur hambourgeois de jadis de piano et de composition.

playlist

Concerto No. 2 in B flat major
for Piano and Orchestra, Op. 83
(Koncert c. 2 B dur
pro klavir a orchestr, op. 83)

Side 1
l. Allegro non troppo 14:30
II. Allegro appassionato 8:50

Side 2
III. Andante 9:05
IV. Allegretto grazioso 7:45

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Brahms – Piano concerto nr. 2”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *