Mozart – Requiem În RE minor, KV 629 (corul „Voces Primaverae”)

Disc Vinil » Mozart – Requiem În RE minor, KV 629 (corul „Voces Primaverae”)

Mozart – Requiem În RE minor, KV 629 (corul „Voces Primaverae”)

Componenţă:
Corul de copii ”Voces Primaverae”
Categorie (gen):
muzica clasica, simfonica, coral
Orchestra(e):
La orgă: Florin Chiriacescu
Dirijor:
Claudiu Negulescu
Casa de discuri:
Electrecord
An:
1991
Cod casa de discuri:
DG-ECE 04036
Ţara:
Romania
Producător(i):
Înregistrare digitală realizată în sala Ateneului Român, aprilie 1991
Muzica (aranjamente):
Soliști: BIANCA MANOLEANU - OLGA CSORVASY - FLORIN DIACONESCU -POMPEI HĂRÂȘTEANU
Redactor(i) muzical(i):
Silviana Sarca
Maestru(i) de sunet:
Adriana Dan
Asistenţa tehnică:
Erich Schäfer, Ionel Vătafu
Transpunere pe disc:
Ion Frățilă
Grafica:
Wanda Mihuleac
Tiparul:
Electrecord

170 lei

1 în stoc

Descriere

În noianul de înregistrări prin care casele de discuri din lumea-ntreagă marchează — și ele — Bicentenarul Mozart, acest Recviem lansat de Electrecord chiar în preajma lui 5 decembrie 1991 (data comemorativă a intrării în eternitate a Maestrului de la Salzburg) reprezintă un unicat, prin formula vocal-instrumentală (soliști, cor de copii și orgă) abordată în interpretarea celei din urmă creații mozartiene. Departe de a fi doar o gratuită spectaculozitate, această noutate absolută are temeinice justificări de ordin documentar-istoric. Pe de o parte, prin faptul că se apropie mai mult, ca economie a mij¬loacelor sonore, de versiunea originală a lucrării, concepută de către Mozart — sub raport instrumental — numai pentru o foarte mică orchestră (cvartet de coarde și cîțiva suflători) cu orgă obligată, iar nu pentru ansamblul incompara¬bil mai masiv căruia Sussmayer, elevul și colaboratorul com¬pozitorului, i-a încredințat partitura, de el încheiată, a acestei ultime capodopere a lui Mozart, rămasă neterminată la tragica și pretimpuria dispariție a autorului. Pe de altă parte, sub raport vocal, ce poate fi mai natural, pentru o liturghie catolică, decît prezența corului de copii? (Chiar dacă pe vremea lui Mozart el nu mai era cultivat, în biserici, cu aceeași osîrdie ca pe timpul lui Bach…)
Pornind de la aceste considerente, dirijorul și compozitorul Claudiu Negulescu a transcris partitura corului mixt, păstrînd însă „cu sfințenie” (după cum singur mărturisește) toate su¬netele, respectînd nu numai armonia ci și tonalitățile înscrise în partitură de către Mozart. In paralel, organistul Florin Chiriacescu a lucrat două luni de zile pentru a afla cele mai potrivite registre și culori timbrale, care să echivaleze orchestrația mo-zartiană inițială. Dar, firește, toate aceste demersuri n-ar fi fost întreprinse dacă n-ar fi existat deja instrumentul principal care să poată interpreta noua versiune a Recviem-uțui de Mozart: corul de copii „Voces primaverae”
Înființat în 1978, de către același Claudiu Negulescu care -l îl dirijează și astăzi și care i-a dăruit acum o nouă posibilitate de a se distinge din contextul numeroaselor formații românești de gen, ansamblul acesta a cîntat nu numai în cele mai importante orașe din țară, dar și în Germania, Luxemburg, Belgia, Olanda, Franța (de cîteva ori) și Republica Sudafricană, fiind decorat în două rînduri cu medalia „Marele Duce al Luxemburgului”, deținînd de asemeni diplome ce i-au fost decernate de către Societatea Europeană de Muzică și de către Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România. Departe de a cînta doar piese corale (și acelea însă, aco¬perind un repertoriu foarte bogat — peste 300 ele titluri — și foarte larg — din Renaștere și pînă în contemporaneitate), „Voces Primaverae” a colaborat și la prezentarea în premieră (adesea absolută) a unor opere (Micul coșar de Britten, Peter Pan de Laurențiu Profeta, Cuore de Carmen Petra Basacopol, Cosette de Teodor Bratu și Pinocchio de Comeliu Cezar), cu care a susținut la București, vreme de aproape un deceniu, o stagiune lirică pentru copii; după cum a contribuit și la interpretarea unor oratorii de mare importanță și dificultate, precum Ioana pe rug de Honegger, Matthaus Passion de Bach și Carmina Burana de Orff. Această experiență diversă și complexă este cea care i-a permis ca, după un an întreg consacrat pregătirii unei partituri atît de pretențioase din punctul de vedere al tehnicii vocale, să rea¬lizeze nu numai interpretarea în concert a Recviem-ului de Mozart, dar și înregistrarea lui pe disc.
In the multitude of records disc houses the world over dedicated to the Mozart Bicentinary, this Requfem released by Electrecord on the eve of December 5, 1991 (the day we commemorated the passing away of the Salzburg Maestro) is unique through the vocal instrumental formula (soloists, children’s choir and organ) of performing Mozart’s last crea-tion. Far from being just spectacular, this absolute novelty has solid grounds of a documentary-historical nature. On the one hand, by its economy of sonorous means, it is very much like the original version of the work, conceived by Mozart — in point of instruments — only for very small orchestra (string quartet and several winds) with mandatory organ and not for the incomparably more massive ensemble to which Sussmayer, the composer’s student and collaborator entrusted the score, which he completed, of this last masterpiece by Mozart, that remained unfinished on the tragic and early death of the author. On the other hand, in point of voices, what can be more natural, for a catholic liturgy, than the presence of the children’s choir? (Even though in Mozart’s time it was no longer cultivated, in churches, as much as it was used at the time of Bach…)
Setting out from these considerations, conductor and com-poser Claudiu Negulescu transcribed the score of the mixed choir, however preserving „scrupulously” (as he himself con-fessed) every sound, respecting not only the harmony but also the tonalities marked in the score by Mozart. At the same time, organist Florin Chiriacescu worked for two months, seeking the most appropriate registers and timber shades to match the inițial Mozart orchestration.
But, of course, all these steps would not have been undertaken had there not existed the main instrument to interpret the new version of the Requiem by Mozart: the „Voces Primaverae” children’s choir.
Set up in 1978 by the same Claudiu Negulescu who is still conducting it and who gave it one more possibility of assertion among the numerous Romanian groups of the kind, this ensemble gave performances not only in the major towns of our country but also in Germany, Luxemburg, Belgium, Holland, France (several times) and the Republic of South Africa; it was twice awarded the medal „Grand Duke of Luxemburg” and it also received diplomas from the European Society of Music and from the Romanian Union of Composers and Musicologists.
Far from singing choral pieces alone (of which it has a very rich and .broad repertoire — over 300 titles ranging from the Renaissance to contemporary compositions), „Voces Primaverae” also contributed to the premiere (of ten all-time) of some operas (Little Chimney Sweeper by Britten, Peter Pan by Laurențiu Profeta, Cuore by Carmen Petra Basacopol, Cosette by Teodor Bratu and Pinocchio by Corneliu Cezar), which it has performed in Bucharest, for nearly one decade, in a lyrical season for children; it has also contributed to the interpretation of some oratorios of great importance and difficulty such as Joaima at the Stake by Honegger, Matthäus Passion by Bach and Carmina Burana by Orff. With this diverse and complex experience, after a year long work of preparing such an exacting score from the point of view of vocal technique, „Voces Primaverae” not only performed Mozart’s Requiem in concert but also made a disc recording.
LUMINIȚA VARTOLOMEI
English version by Ștefana Porcoteanu

playlist

REQUIEM ÎN RE MINOR, KV 626

1. Requiem aeternam – 2. Dies irae – 3. Tuba miram – 4. Rex tremendae – 5. Recordare – 6. Confutatis – 7. Lacrimosa – 8. Domine Jesu – 9. Hostias – 10. Sanctus – 11. Benedictus – 12. Aqnus Dei

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Mozart – Requiem În RE minor, KV 629 (corul „Voces Primaverae”)”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *